Om selskapet

En jobb er en viktig del av et godt liv, uansett funksjonsnivå. Et sted utenfor hjemmet du kan føle tilhørighet til. Noe som både utfordrer deg og gir deg mestringsfølelse i hverdagen.

Det ordinære arbeidsmarkedet er ikke åpent for alle, og mange faller utenfor. Uni-Ks oppgave er å skape en inkluderende arbeidsplass der de kalde markedskreftene som dominerer næringslivet tines av medmenneskelig varme og omsorg, slik at de som ellers faller utenfor også kan få oppleve gleden og den personlige veksten en god jobb gir. Hver dag ser vi hvor mye dette betyr for våre ansatte, og vi er stolte av det som hver enkelt i bedriften får til. Dessuten er vi takknemlige over å få jobbe i et miljø som er preget av disse flotte verdiene.

Uni-K er et tilbud i NAV’s tiltakskjede, og er heleid av Haugesund kommune. Bedriften skal gi tilbud til personer med nedsatt arbeidsevne som ikke uten videre kan formidles til det ordinære arbeidsmarked. I tillegg tilbyr vi dagplasser for Haugesund kommune.

Som et arbeidsmarkedstiltak skal vi sysselsette og utvikle ressurser hos den enkelte arbeidstaker. Å tilrettelegge arbeidsoppgavene, samt å tilpasse produksjonen i forhold til opplæring og funksjonsdyktighet, stiller store krav til bedriften. Vi hadde pr. 01.01.21  145 ansatte, herav 53 (46 årsverk) ordinært ansatte, 2 lærlinger, 87 ansatte i varig tilrettelagt arbeid og 3 lærekandidater. Vi har 85 godkjente varig tilrettelagte arbeidsplasser, men kan ha inntil 10 flere ansatte, disse da uten statlig tilskudd. I tillegg kommer 40 deltakere på dagtilbud,  samt et varierende antall hospiteringsplasser (utplassert fra videregående skoler)  .

Om VTA

Uni-K er en bedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidstilbud for deg som har eller i nær fremtid innvilges uføretrygd, men som med noe tilrettelegging kan være en del av arbeidslivet. Som deltaker i VTA er du ansatt i henhold til arbeidsmiljøloven, og har dermed samme rettigheter og plikter som arbeidstakere i det ordinære arbeidslivet.

På Uni-K har vi oppgaver innen vaskeri, hage, hjelpemidler, renhold, transport, makulering, søm, mekanisk, kantine/catering og kafé.

Høres dette interessant ut?

Kontakt faglig leder:

Anne Knutsen / anne.knutsen@uni-k.no / TLF: 982 89 339

eller ditt lokale NAV-kontor.

 

Uni-K sin kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitetspolitikk og miljøpolitikk for UNI-K AS

 Kvalitet:

 UNI-K AS skal være en foretrukket samarbeidspartner i tiltaksarbeid, produkter og tjenester.

Dette skal sikres gjennom kontinuerlige forbedringer og informasjonsflyt i bedriften.
Satsing på medarbeiderne gjennom HMS og individuell utvikling skal sikre god kvalitet.
Fokus på avviksrapportering og løsningsfokusert tilnærming på alle områder.
Bedriften skal være kundefokusert, og tilstrebe seg å finne gode løsninger tilpasset den enkelte kunde i tiltaksarbeid, produksjon og tjenester.
Kvaliteten skal være i henhold til gjeldende lover, regler og spesifikasjoner.
Bedriften skal inneha kvalitetssystemer som tilfredsstiller kundenes krav.

Miljø: 

Vurdering av bedriftens belastning på ytre og indre miljø skal være høyt prioritert.
Kontinuerlig vurdering om produkter og prosesser kan optimaliseres for mindre miljøbelastning.
Leverandører skal informeres om UNI-K sin miljøpolitikk, og miljø skal være en viktig faktor i valg av leverandører.
Vaskeriet skal inneha et godkjent miljøstyringssystem.